Giấy chứng nhận Thảo dược thế giới

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

1. Thực phẩm chức năng: Hạt BILAND

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

2. Nguyên liệu thực phẩm: Nhung hưu đông lạnh – Frozen Deer

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

3. Thảo dược CERY

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

4. Thảo dược NAVA

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

5. Thảo dược OVATA

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

6. Thảo dược TULSI

giấy chứng nhận thảo dược thế giới

7. Trà thảo dược Methi NASULIN

giấy chứng nhận thảo dược thế giới